Friday, July 7, 2017

Kesungguhan yang ikhlas.


Wahai manusia! Telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah! Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.

Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Allah memilih para utusan dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.

Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu dan ini agar Rasul menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

(Muka 341 Al-Quranul Kareem)

No comments:

Post a Comment

anything to say?